ZORLU YAPI YATIRIM A.Ş PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ ŞUBESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Zorlu Yapı Yatırım A.Ş. Performans Sanatları Merkezi Şubesi (“Zorlu PSM”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

1. İşleme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Veri

Amaç

Hukuki Sebep

E-mail

 • Organizasyon ve Etkinliklerin Yürütülmesi 
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • E-Bülten Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

E-mail

IP adresi, browser tercihi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

Açık rızanın varlığı halinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

2. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İşbu Aydınlatma Metninin birinci maddesinde belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. maddeleri uyarınca 3. Taraflara aktarılmaktadır. 

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla sınırlı olarak yetkili kamu kuruluşlarına,
 • Mail bilgileriniz, organizasyon ve etkinlik süreçlerinin raporlanması amacıyla Zorlu Holding A.Ş. ile aktarılabilecektir.

3. Rızaya Tabi İşlemler

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda yurtdışında ve/veya yurtiçinde hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

4. Toplama Yöntemi 

Kişisel verileriniz, Zorlu PSM tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere internet sitesi, e-posta ve form aracılığıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

6. Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Vakfımız,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Vakfımız elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

7. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Zorlu PSM’nin Levazım Mah. Koru Sok. No:2 PSM/70 34340 Beşiktaş/İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Zorlu PSM tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Zorlu PSM’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Son güncelleme tarihi: 21.04.2022

 

KVK Başvuru Formu

Digilogue